Breadcrumbs


Regler och villkor

Regler och villkor

Denna webbplats �gs och underh�lls av Reckitt Benckiser (Scandinavia) A/S (Reckitt Benckiser). F�r tillg�ng till och anv�ndning av denna webbplats g�ller f�ljande regler och villkor samt g�llande lagstiftning. Genom ditt bes�k p� denna webbplats accepterar du villkoren. Om du inte accepterar villkoren ska du inte bes�ka denna webbplats.

Reckitt Benckiser f�rbeh�ller sig r�tt att n�r som helst �ndra dessa regler och villkor. Du b�r d�rf�r regelbundet bes�ka denna sida f�r att f�rs�kra dig om att du l�st och accepterat g�llande villkor, eftersom de �r bindande f�r dig.

Du kan anv�nda denna webbplats f�r personlig underh�llning och upplysning. Du f�r emellertid inte reproducera, kopiera, vidarebefordra, revidera, framst�lla eller p� andra s�tt �ndra inneh�llet p� denna webbplats utan skriftligt samtycke fr�n Reckitt Benckiser. Varken egendomsr�tt eller upphovsr�tt �verg�r till tredje part genom anv�ndning av eller tillg�ng till denna webbplats. Tv�rtom stannar alla r�ttigheter till denna webbplats som exklusiv egendomsr�tt hos Reckitt Benckiser och anslutna bolag.

Med mindre annat angivits, �gs copyrighten och annan immateriell egendomsr�tt i allt material p� webbsidan (inklusive utan begr�nsning fotografier och grafiska bilder) av Reckitt Benckiser eller dess licensgivare.� Varken titel eller immateriell egendomsr�tt �verf�rs till n�gon tredje man genom anv�ndningen eller tilltr�det till denna webbsida; snarare, alla r�ttigheter, titel, och intresse av och till alla aspekter av denna webbsida f�rblir Reckitt Benckiser eller dess licensgivares exklusiva egendom.� Reckitt Benckisers webbsidor �r skyddade under copyright och andra till�mpliga lagar.� Om du bryter mot n�gra av villkoren i denna Kung�relse eller p� n�gon av webbsidorna, dras ditt tillst�nd att anv�nda webbsidorna automatiskt in.� Alla r�ttigheter som inte uttryckligen beviljats h�r �r f�rbeh�llna.

Om du �nskar att kommunicera med Reckitt Benckiser formellt ang�ende en r�ttsfr�ga, var god kontakta ditt lokala Reckitt Benckiser f�retag.� V�rt bolags webbsida hos reckittbenckiser.com innefattar en lista p� v�ra lokala f�retag.
Materialet p� webbsidan l�mnas �i befintligt skick�, utan n�gra tillst�nd, garantier, intyganden eller andra villkor av n�got slag.� Reckitt Benckiser kan g�ra �ndringar i inneh�llet n�r som helst utan varsel.� Materialet p� webbsidan kan vara f�r gammalt och Reckitt Benckiser lovar inte att uppdatera s�dant material.� I enlighet h�rmed, i den h�gsta grad som lagen till�ter, tillhandah�ller Reckitt Benckiser webbsidan f�r dig p� den grundvalen att Reckitt Benckiser exkluderar alla intyganden, garantier, tillst�nd, och andra villkor, vilka, f�rutom denna Kung�relse skulle kunna ha effekt med avseende p� webbsidan.

Webbsidor som har designats f�r att l�mna information om v�ra h�lsov�rdsprodukter eller godk�nda mediciner �r inte avsedda att ge medicinska r�d eller instruktioner med h�nsyn till anv�ndning utan endast avsedda som allm�n information vilken ingen person b�r f�rlita sig p� eller f�r n�got s�rskilt �ndam�l. Konsultera alltid din l�kare eller apotekare f�r att f� r�d om behandling av individuella omst�ndigheter och behov.

Reckitt Benckiser l�mnar inga garantier f�r att inneh�llet p� denna webbplats eller webbplatser l�nkade till denna webbplats �r korrekt eller fullst�ndigt. Allt material p� denna webbplats h�nf�r sig endast till produkter eller tj�nster som s�ljs eller tillhandah�lls av Reckitt Benckiser. Varken Reckitt Benckiser eller dess anslutna bolag �r ansvariga f�r direkta f�rluster, indirekta f�rluster, f�ljskador eller r�ttsliga p�f�ljder som beror p� a) tillg�ng till (eller bristande tillg�ng till) att bes�ka denna webbplats b) anv�ndning av (eller bristande tillg�ng till anv�ndning av) n�got inneh�ll p� denna webbplats c) eller inneh�llet p� n�gon webbplats som �r l�nkad till denna webbplats. Reckitt Benckiser garanterar inte att denna webbplats, eller den server som ger tillg�ng till webbplatsen, �r fri fr�n virus eller andra skadliga egenskaper. Alla kostnader f�r n�dv�ndig service, reparation eller �ndring ska b�ras av dig (och inte av Reckitt Benckiser).

All kommunikation eller allt material som du skickar med post eller �verf�r till denna webbplats via internet �r och kommer att behandlas som icke-f�rtrolig/icke-f�rtroligt och utan tillknutna r�ttigheter och kommer att underkastas exklusiv egendomsr�tt f�r Reckitt Benckiser. Genom att �verf�ra eller skicka kommunikation eller material till denna webbplats accepterar du att Reckitt Benckiser eller alla anslutna bolag kan anv�nda din kommunikation och/eller ditt material till vilket som helst �ndam�l, inklusive �terutgivning, vidarebefordran, offentligg�rande, radiouts�ndning och utskick med post. Reckitt Benckiser �r inte f�rpliktigat att svara p� meddelanden skickade till denna webbplats, liksom Reckitt Benckiser inte ska betala ers�ttning f�r s�dan kommunikation och/eller s�dant material. Du f�r inte skicka eller �verf�ra material med olagligt, hotande, �sidos�ttande, neds�ttande, obscent, pornografiskt, opassande eller blasfemiskt inneh�ll eller material som kan utg�ra eller uppmana till beteende som kan betraktas som straffbart eller �vertr�delse av n�gon lagstiftning.

Reckitt Benckiser kan inte revidera och accepterar inget ansvar f�r att revidera meddelanden eller material som postats till dess webbsidor.� Reckitt Benckiser f�rbeh�ller sig emellertid r�tten, helt efter eget behag, att ta bort alla meddelanden eller allt material som man anser vara oacceptabla av vilken anledning som helst.

Reckitt Benckiser har endast f�r avsikt att anv�nda namn, logotyper eller varum�rken p� denna webbplats i de territorier i vilka Reckitt Benckiser eller anslutna bolag har r�tt att g�ra detta, antingen p� grund av varum�rken (s�kta eller registrerade), licenser eller av annan grund. F�r att undvika tveksamheter har Reckitt Benckiser inte f�r avsikt att anv�nda n�got namn, n�gon logotyp eller n�got varum�rke p� n�got territorium d�r Reckitt Benckiser inte har r�tt till detta, och kommer inte att leverera eller erbjuda sig att leverera produkter och/eller tj�nster f�rsedda med s�dant namn, s�dan logotyp eller s�dant varum�rke p� n�got s�dant territorium. Bruk eller missbruk av varum�rken eller annat inneh�ll p� denna webbplats, bortsett fr�n vad som framg�r av dessa regler och villkor anf�rda p� denna webbplats, �r str�ngt f�rbjudet.

Dessa regler och villkor �r underkastade svensk r�tt. Genom bes�k p� och anv�ndning av denna webbplats accepterar du att alla tvister endast kan avg�ras av domstolarna i Sverige.